Sponsorer


Les hvorfor følgende organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner støtter March for Science Norway!

for å si hvorfor du/dere synes det er viktig å støtte et kunnskapsbasert samfunn og March for Science Norway.

 

Offisielle erklæringer fra organisasjoner (klikk logoene)

Norsk kjemisk selskap avd. Nord-Norge støtter March for Science. Vi mener at det å ha et kunnskapsbasert samfunn med fritt og uavhengig vitenskapelig arbeid er fundamentalt viktig både nå og i fremtiden.

http://www.chem.uit.no/nks/

Human-Etisk Forbund vil gjerne slutte seg til March for Science Norway.

https://human.no/

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen støtter vitenskapsmarsjen sitt budskap om fri og uavhengig forskning og vitenskapsformidling.

Det er viktig for demokratiet at det eksisterer samfunnskritiske røster som kan fremme forskningsbasert kunnskap. Slik skal vi utvikle samfunnet, og finne de beste løsningene på problemene vi møter.

http://www.spuib.no/

Norsk studentorganisasjon (NSO) støtter March for Science fordi vi nå må stå sammen for å forsvare den frie forskningen og vårt felles kunnskapsgrunnlag.

Når vi rundt om i verden ser at politikere prøver å styre den frie forskningen, at forskere blir truet til ikke å formidle sine kunnskaper og forskningsresultater, og at "falske nyheter" faktisk har blitt et begrep. Da er det på tide å stå opp for å verne om akademisk frihet og vårt felles kunnskapsgrunnlag. Disse er to viktige grunnsteiner både i akademia og samfunnet forøvrig, og er avgjørende for et velfungerende demokrati. Derfor mener vi at March for Science er et viktig initiativ å støtte.

http://www.student.no/

Tekst kommer snart.

https://changemaker.no/

Psykologiforbundet arbeider for samarbeid på tvers av disipliner, for å kvalitetssikre psykologifaget og for å formidle psykologisk vitenskap til samfunnet. Prinsipper som åpenhet, ærlighet og uavhengighet danner grunnlaget for det arbeidet.

Allmennheten må kunne stole på at forskning utføres i søken etter sannhet, ikke for å pleie politiske, ideologiske eller økonomiske interesser. Informasjon skal være fri, uavhengig og tilgjengelig for alle. Samfunnsspørsmål og beslutninger skal forankres i kvalitetssikret kunnskap. Uavhengig vitenskap er dermed en av hjørnesteinene i et fritt, demokratisk samfunn.

Psykologiforbundet støtter March for Science i deres globale kamp for fri, uavhengig forskning og kunnskapsformidling. 22. april arrangeres 428 markeringer over hele verden under mottoet “Science, not silence”. I Norge legges markeringene til Oslo, Trondheim, Bergen, Bodø og Tromsø . Vi oppfordrer alle våre medlemmer og følgere til å slutte opp om demokrati, fred og bærekraftig utvikling ved å marsjere mot politiske og økonomiske krefters forurensning av vitenskapen.

https://www.psyfo.no/

Vi støtter arbeidet for forskning.

https://www.tekna.no/

Norsk Selskap for Immunologi støtter helhjertet opp om March for Science. Fri og uavhengig forskning er en viktig bærebjelke i vårt samfunn, som driver utviklingen fremover. Den frie tanken har kraft til å skape teknologiske og sosiale landvinninger, som er umulige å forutsi. Den bør få best mulige vilkår til å utfolde seg og må ikke kontrolleres av politiske motiver. Dette er idealer vi bør verne om i Norge så vel som i resten av verden.

http://norwegianimmunology.org

The Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology joins the March for Science as a celebration of our passion for science and a call to support and safeguard the international scientific community. We stand for publicly funded, open, communicated science, as an instrument for evidence-based decision and policies in the public interest. As statisticians we develop methodologies which contribute to progress of humanity and a better world..

http://www.med.uio.no/imb/english/research/centres/ocbe/

Naturviterne støtter March for Science

Vitenskapelig kunnskap er et globalt fellesgode vi som samfunn er helt avhengige av på alle viktige områder: i utdanning, i helsetjenester, for jobb- og karrieremuligheter og for miljøet barna våre vokser opp i. Vi bruker vitenskap til å forstå verden rundt oss og vitenskap bringer oss videre.

Norge er et tillits- og kunnskapssamfunn. Det er avgjørende for den norske modellen og det Norge vi kjenner. Men også hos oss er det eksempel på at fagligheten og bruk av kunnskap er under press. Tilgang til kvalitetssikret kunnskap for alle er selve ryggraden i et demokratisk samfunn. Slik skal vi fortsette å ha det i Norge, og derfor er dette viktig å stå opp for.

Naturviterne støtter vitenskapsmarsjen og oppfordrer medlemmer til å delta i arrangementet.

http://www.naturviterne.no/

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet oppfordrer lærere til å delta i marsjen. Hele vårt samfunnsmandat hviler på at vi kan stole på vårt kunnskapsgrunnlag, at vi har en fri og uavhengig forskning og at forskere fritt skal formidle sin forskning.

http://www.utdanningsforbundet.no

Akademikerne støtter March for Science

I en tid preget av alternative fakta er det viktig å stå opp for den frie forskningen. For å bevare demokratiet og verdiene det representerer må vi slå ring om kunnskapsproduksjonen og vitenskapen. På den globale arenaen er dette kanskje mer truet enn her hos oss i Norge, men også her skal vi være våkne og hegne om forskningens uavhengighet og verdien av kunnskapsbaserte beslutningsprosesser.

Vi ønsker også å vise vår støtte til akademikere og forskere internasjonalt som opplever å få sin frihet innskrenket og meninger kneblet. Vi trenger åpne debatter, og vi trenger at alle stemmer blir hørt. Ytringsfrihet og kritisk tenking er viktige verdier i demokratiet som vi må beskytte.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bli med oss ut i gatene og markere denne viktige saken den 22. april.!

http://akademikerne.no/

The Children's International Press Centre supports the March for Science because we all have a right to know!

http://www.childpresscentre.org/

Det er lett å støtte et initiativ for fri og uavhengig forskning og et kunnskapsbasert samfunn. Det angår selvfølgelig våre medlemmer også. Miljøagentenes slagord "Med rett til å si ifra", bygger på en forutsetning både om fritt tilgjengelig kunnskap, og om ytringsfrihet. Ellers blir utsagnet meningsløst.

I klimasaken er det spesielt viktig med uavhengig forskning de kommende årene. "Det grønne skiftet" vil skape nye vinnere og tapere. Det brygger opp til kamp, og et forskningsrally er allerede i gang. Vinneren blir den som lykkes i å definere for opinionen hva som er framtidens beste løsninger, men ikke nødvendigvis den som faktisk har den beste løsningen.

Dette angår barna. Barna fortjener at vi finner fram de beste løsningene, og ikke løsningene som storkapitalen definerer.

http://miljoagentene.no/

22. april organiseres det “March for Science” i Norge og i mange andre land. Motto for arrangementene er “Science not Silence”. Formålet er å vise forskningens rolle i samfunnet og hvor viktig kvalitetssikret kunnskap er for utforming av politikk. Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) støtter denne manifestasjonen for uavhengig forskning og uredd forskningskommunikasjon.

DNVA oppfordrer alle medlemmer til å delta i togene. DNVA støtter arrangementene sammen med Akademiet for yngre forskere.

http://dnva.no/

NFU supports the March for Science in Norway and encourages all who support an evidence-based-knowledge-society out in the streets to defend knowledge, and to promote independent research, critical engagement and the need to continue to push society forward – and not backwards.

http://nfu.no/

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) støtter med glede opp om March for Science og stiller oss bak kravet om at kunnskapen skal være fri og uten bindinger, det være seg økonomiske eller andre bindinger, pressgrupper.

BKA krever av våre politikere at de politiske beslutninger skal være basert på fakta, med grunnunderlag som er basert på tilgjengelig faglig kompetanse, med fravær av det som nå dessverre er kjent under begreper som «fake news».

Vi lever i en tid der det er kritisk for vårt demokrati at opplysninger som tilflyter borgerne er faktabasert og etterrettelige. BKA støtter initiativet til March for Science og vil be våre lokallag og kontaktpersoner og orientere medlemmene samt oppfordre de som kan, til å støtte demonstrasjonen som finner sted 22. april 2017.

Takk for et godt og riktig initiativ, dere har besteforeldrenes klimaaksjons fulle støtte.

http://www.besteforeldreaksjonen.no/

Naturvernforbundet støtter March for Science.

Uavhengig forskning er sentralt for få frem kunnskap om hvorfor og hvordan vi skal redusere klimagassutslippene og ta vare på naturmangfoldet. Vi trenger forskere som er tydelige på hva som må gjøres. I Naturvernforbundet baserer vi oss på forskning, vi inviterer forskere til våre samlinger og vi samarbeider med forskere for å få ut vårt budskap. Vi støtter forskere i kampen for kunnskap, uavhengig forskning og uredd forskningsformidling og oppfordrer våre medlemmer og alle andre til å delta på arrangementene 22. april.

https://naturvernforbundet.no/

Kunnskapsbasert fakta står i fare for å bli overskygget av "falske nyheter." Women's March Norway støtter Science March Norway for å synliggjøre viktigheten av vitenskapelig basert kunnskap.

https://www.facebook.com/womensmarchnorway/

Norske forskere slutter opp om March for Science Norway, i solidaritet med forskere i USA og verden for øvrig, som blir utsatt for en hard pågang fra sterke politiske og økonomiske krefter som ønsker å styre forskningens retning og resultat.

En av støttespillerne til March for Science Norway er Concerned Scientists Norway (CSN), en tverrfaglig organisasjon av forskere som har som mål å skape en mer bærekraftig samfunnsutvikling. CSN ble stiftet for å bygge bro mellom vitenskapsbasert kunnskap og politiske beslutninger, en problemstilling som stadig blir viktigere. Vi ser i dag at noen politikere i Norge ikke anerkjenner klimaforskning. Sterke samfunnsaktører forsinker den nødvendige energi-omstillingen delvis med aktiv desinformasjon. March for Science Norway er en høylytt protest fra forskere over hele landet mot at forskning blir forsøkt styrt, forskere presset eller truet til ikke å formidle forskningsresultater, og «falske nyheter» med desinformasjon florerer i media for å undergrave vitenskapelige funn og publikasjoner.

March for Science er en global protest, lagt til Earth Day, 22. april. Dette er svært relevant og passende. Med mulig unntak av forskning på tobakkens skadevirkninger, er det intet forskningsområde som er blitt satt under så stort press som klimautviklingen og miljøkonsekvenser av menneskelig aktivitet. Basert på solid forskning om planetens tålegrenser, vet vi at menneskehetens livsgrunnlag avhenger av en felles forståelse av vår tids viktigste utfordringer, og vi vet hvilke endringer som skal til for å håndtere dem. Politiske beslutninger må bygges på det solide kunnskapsgrunnlaget vi i dag har tilegnet oss og kunnskap må tas på alvor. Forskning skapes i meningsbrytning og dialog, men vitenskapsbasert kunnskap skal ikke avvises uten faglig grunnlag. Når feilaktige påstander blir fremsatt for å undergrave forskning, og når forskning forsøkes bestilt eller tilpasset bestemte politiske beslutninger, da må vi protestere!

Initiativtakerne til March for Science Norway oppfordrer ikke bare forskere, men alle innbyggere i hele landet som bryr seg om søken etter kunnskap, uavhengig forskning og uredd forskningsformidling, om å bli med på March for Science Norway – for å støtte den frie kunnskapsutviklingen og utsatte forskere, og for å ta avstand til sensur og vitenskapsfornektelse.

cs-n.org

Asianettverket jobber for å oppmuntre, informere og inspirere forskning på Asia i Norge, og for å spre kunnskap om regionen i norsk offentlighet. For oss er uavhengig forskning, der kunnskap og fakta settes høyere enn følelser og ideologi, helt sentralt, og vi stiller oss derfor helhjertet bak March for Science. Vi oppfordrer alle om å delta i markeringene lørdag 22. april.

Asianettverket

Derfor går LAG Norge med March for science Norway. Kunnskapsbasert informasjon og kritisk tenkning, inkludert respekt for ytringsfriheten og fri tilgang til uavhengig informasjon er viktige for å bygge og styrke demokratiske samfunn.

Kunnskaps-fellesskapet og akademisk frihet er truet av politiske og økonomiske krefter. Postfaktuelle strømninger får en stadig større rolle i det globale informasjonssamfunnet. Nettopp derfor er det viktig å støtte opp under og styrke den uavhengige forskningen.

Vitenskap er ikke nødvendigvis objektivt, den kan utfordres, kritiseres og kontrolleres, men den skal være kunnskapsbasert, åpen og tilgjengelig for alle. Derfor er det enda viktigere med et uavhengig og solid kunnskapsmiljø for bygge rom for meningsutveksling, analyser og kritisk tenkning.

Akademisk samarbeid på tvers av lande- og språk-grenser og samarbeid med ikke-akademiske miljøer er viktig. Gjennom å utfordre egen tenkemåte, utvide våre horisonter og ved å ta øynene vekk fra fagtekster for å se ut i verden bygger vi kunnskap og relasjoner. Med det øker vi forståelsen for det andre og den kritiske tanken.

En grunnstein for den akademiske friheten er trygge rammebetingelser som gir rom for de lange linjene, tankene og analysene. Det er viktig å støtte opp under kunnskapsbygging og forskning som kommer hele samfunnet til gode. Akademisk frihet betyr derfor også at private interesser og finansieringskilder ikke skal legge føringer for utvikling av nye prosjekter eller ideer.

Kunnskap gjennom fri og uavhengig akademisk forskning kan ikke underlegges markedskrefter og akademiske institusjoner kan ikke styres som private foretak. Kunnskap bygges og drives ikke av konkurranse. Privatisering av kunnskap er udemokratisk og forsterker den sosiale ulikheten og politiske ekskluderingen verden over. Det begrenser både folks tilgang til de akademiske arenaene og begrenser hvilke aktører som får styre den akademiske debatten. Ikke minst kan en slik maktkonsentrasjon brukes til å kneble eller demonisere uttrykk for opposisjon.

For LAG er det viktig å støtte arbeidet med å finne alternativer til markedsliberalismen, følge opp demokratiserings- og fredsprosesser, og arbeide for grunnleggende menneskerettigheter. Derfor støtter vi March for Science Norway.

http://www.latin-amerikagruppene.no/

Klimavitenskapen har lært oss at vi har et globalt karbonbudsjett vi ikke må sprenge hvis vi skal holde oss innenfor naturens tålegrenser. Dette er vitenskap som ligger til grunn for våre felles krav (se Klimavalgalliansen.no) og vi kan ikke godta at betingelsene for slik vitenskap nå svekkes.

http://www.klimavalgalliansen.no/?page_id=565

Samfunnsviterne støtter March for Science.

Kunnskap er en forutsetning for demokrati og samfunnsutvikling. Fri forskning, kunnskapsformidling og samarbeid på tvers av fagdisipliner er avgjørende for bærekraftig utvikling og trygghet for fremtidige generasjoner.

https://www.samfunnsviterne.no/

Den norske legeforening støtter March for Science.

Fremtidens utfordringer løses gjennom innovasjon, utvikling og forskning. Dette arbeidet må være tuftet på den vitenskapelige metode og krav til dokumentert effekt. Da fremmer vi klok og riktig bruk av kunnskap. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å marsjere for vitenskapen 22. april.

http://legeforeningen.no/

Når politiske ledere velger å se bort fra kunnskap og forskning, kveler forskningens uavhengighet og ikke legger kunnskapsbasert fakta til grunn for samfunnsstyringen er det mer som står på spill. Da representerer også dette en trussel mot demokrati, mot fred og mot globalt samarbeid! Derfor slutter HK i Norge seg til March for Science.

http://www.hkinfo.no/

Nordnorsk vitensenter støtter March for Science.

Nordnorsk vitensenter er et av ti regionale vitensentre i Norge, som er opprettet for å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Utforskende opplæring fremmer kritisk tenkning og evne til å tenke naturvitenskapelig.

Et vitensenter skal spille en rolle i allmenndannelsen, som en møteplass der publikum kan fornye sine kunnskaper på egne premisser. Et minimum av kjennskap til naturvitenskap og teknologi er nyttig for alle borgere i et moderne demokrati. Dette omfatter både kunnskap som setter oss i stand til å ta stilling til aktuelle samfunnsspørsmål (f.eks. energi- og miljøpolitikk, informasjonsteknologi og genteknologi) og praktisk hverdagskunnskap (f.eks. om bruk av teknologiske produkter).

Naturvitenskap og teknologi er også en del av vår felles kulturarv. Vitenskapelige teorier, som relativitetsteorien og utviklingslæren, har hatt dyptgripende innvirkning på vårt syn på verden og vår egen plass i den. Nyvinninger, som informasjons- og bioteknologien, har endret arbeidsmåter og levekår. Økte kunnskaper innen naturvitenskap og teknologi har således påvirket våre levekår til alle tider.

https://nordnorsk.vitensenter.no/

Vi i Humanistisk Ungdom ønsker gjerne å tilslutte oss March of Science.

https://humanistiskungdom.no/

Forskningsnettverket TTA - Turning the tide of antimicrobial resistance støtter March for Science-markeringen for akademisk frihet og uavhengig forskning. Det er viktig at sterke politiske og økonomiske krefter på globalt nivå ikke presser kunnskapsproduksjon, kunnskapsbaserte beslutninger og fri og uredd kunnskapsformidling. Forskningen må ha sin egen uavhengige retning og resultatoppnåelse.

http://ous-research.no/amr/

WWF Verdens naturfond er en forsknings- og faktabasert organisasjon, og vi stiller oss 100 prosent bak budskapet.

http://www.wwf.no

Studentparlamentet ved UiO støtter seg til March of Science.

I denne marsjen står vi opp for:

-Studentmedvirkning på universitetet.

-Institusjonell autonomi

-Forskningsbasert kunnskap som når ut til studenter og samfunnsborgere

Vi mener studenter har en viktig plass i vitenskapsmarsjen og står opp for studentmedvirkning ved universitetene. Dersom studenter deltar i medvirkning av sitt universitet og har et sterkt studentdemokrati, sørger vi for at den forskningsbaserte kunnskapen blir best mulig utnyttet av studentene. Vi er studenter på Norges eldste og nest-største universitet. Vi mottar og bruker forskningsbasert kunnskap for å forbedre våre samfunn. Denne forskningsbaserte kunnskapen skal også komme det bredere samfunnet til nytte. Løsningen til utfordringene vi står ovenfor krever mer og bedre kunnskap, samt kunnskap som når ut til beslutningstakere og til samfunnsborgere. Institusjonell autonomi er et viktig prinsipp i akademia. Det er det akademiske fellesskapet som vet best hvordan forskning og utdanning utøves og styres.

https://www.fb.com/SPUiO

NTL slutter seg til March for Science fordi det er nødvendig å forsvare retten til uavhengig forskning og kunnskapsformidling. Utdanning og forskning er grunnlaget for videreutvikling av demokrati og velferd. Kunnskap er en viktig kilde til innflytelse og bidrar til at hvert enkelt menneske aktivt kan delta i samfunnet. Kritisk tenkning, vitenskapelige fakta og tilgang til kvalitetssikra kunnskap for alle bidrar til et demokratisk samfunn.

Kunnskapsallmenningen er under angrep, og den akademiske friheten er truet av politiske og økonomiske krefter. Vitenskapelige prioriteringer må gjøres på bakgrunn av samfunnets behov og ut fra den enkelte forskers kunnskap. NTL ser fram til å delta i denne internasjonale markeringen for fri og uavhengig forskning og vitenskapsutvikling.

https://www.ntl.no

Norsk medisinstudentforening støtter March for Science.

Vitenskapen er nødvendig for å sikre en samfunnsutvikling som gir de effektene vi ønsker. Gjennom å sikre det felles kunnskapsgrunnlaget kan vi ta veloverveide beslutninger for både oss selv og samfunnets beste. Dialogen og diskusjonen må være basert på prinsipielle uenigheter, fremfor krangel om hva som er sant eller falskt. Derfor må vi støtte og sikre vitenskapens rolle, slik at vi bevarer et demokratiske samfunn basert på kvalitetssikret kunnskap.

http://legeforeningen.no/Student/Norsk-medisinstudentforening/

Vitenskapen har gitt menneskeheten alle de ting vi i dag tar for gitt, og utviklingen fortsetter med kvantesprang innen romfart, medisin, teknologi og alt annet. Likevel har det det begynt å gå sport i å underkjenne vitenskapen hos enkelte politikere samtidig som media ikke har beholdt kontakten og har mistet evnen til å skrive kunnskapsrikt om temaet. Vitenskapen kan nesten se ut som den kommer under angrep når den avslører ubehagelige sannheter.

Vi i Skepsis støtter March for Science sitt ønske om å formidle vitenskapen og dens ønske om å ikke bli overstyrt av andre interesser. Vitenskap er veien til færre sykdommer, lengre liv og all utvikling.

http://www.skepsis.no/

tekts kommer snart

https://nu.no/

Støtte til March for Science

Unio støtter March for Science, og oppfordrer våre medlemmer til å delta i markeringene rundt omkring i landet den 22. april. I en tid der den akademiske friheten er under press i flere land, er det viktig at vi forsvarer den frie forskningen her hjemme, og samtidig viser solidaritet med forskere og studenter i andre land som opplever å få sin frihet innskrenket.

-Akademiske institusjoner tilfører samfunnet stor verdi gjennom samfunnsnyttig forsknings- og utviklingsarbeid. Samtidig skal de også være et korrektiv til samfunnet ved å produsere nye ideer, ny kunnskap og nye forståelser. Derfor er den akademiske friheten så avgjørende viktig, uttaler leder av Unio, Ragnhild Lied.

https://www.unio.no/no

March of Science startet etter angrep på amerikanske forskeres akademiske frihet. Men det er ikke bare i USA slike innskrenkninger finner sted. Over hele verden ser vi at høyere utdanning og akademisk frihet er under angrep. Ved høyere utdanningsinstitusjoner tilegner man seg verktøy til å tenke kritisk og til å utfordre systemet man er del av. Man lærer å finne frem til løsninger ved diskusjon og ved overbevisningen av det sterkeste argumentet. Slik innehar høyere utdanning og forskning en demokratisk funksjon og spiller en sentral rolle i å føre samfunnene våre videre. Når enkelte forskere og studenter angripes for deres forskning eller deres ytringer, er det ikke bare den enkelte person som rammes. Det innskrenker rommet for fri tenkning, og hele samfunnet rammes.

Derfor slutter Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) seg til March of Science 22. april. Den frie forskningen er en av hjørnesteinene i demokratiet, og vi kan ikke sitte stille å se på at den angripes. Vi oppfordrer alle våre medlemmer og frivillige aktivister til å bli med på markeringen i deres by.

https://saih.no/

The science march is a rare opportunity to make science’s immense and steady contributions to society more visible, and resist the attempts to abuse it.

Center for Green Growth

As the Leader of the Norwegian Graduate School in Biocatalysis (BioCat), I strongly encourage the senior and junior members of the school to support and take part in the world-wide March for Science. As pointed out by the initiators, decisions by politicians and other decision makers must be based on scientific facts and discussions. There seems to be an increasing trend that decision makers base their arguments purely on ideology, and dismiss and deny scientific findings. Equally disturbing, the media world-wide has a tendency to spread facts without checking their validity.

We, as leaders at all levels in academia, including supervisors and group leaders, should raise our voices against this trend. We should also encourage our younger team members to participate in the movement.

So, let us see BioCat members marching in the streets of Oslo, Bergen, Trondheim and Tromsø, at 15 O’clock on April 22nd, 2017!

Arne O. Smalås, Leader, Norwegian Graduate School in Biocatalysis

https://site.uit.no/biocat/

22. april arrangeres March for Science i byer over hele verden. Akademiet for yngre forskere støtter marsjens mål om å bringe alle som er opptatt av et kunnskapsbasert samfunn ut på gatene i forsvar for kunnskap uavhengig forskning og uredd forskningsformidling! Vi håper flere blir med på March for Science - Norway!

http://akademietforyngreforskere.no/

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta i markeringene for akademisk frihet og uavhengig forskning den 22. april, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Under mottoet «Science, not silence» vil det lørdag 22. april holdes markeringer i mer enn 150 byer over hele verden. March for Science er en direkte respons på president Donald Trumps angrep på akademisk frihet og uavhengig forskning, ikke minst flere forsøk på inngrep i amerikansk klimaforskning. Men budskapet bak marsjen er like aktuelt i andre land. 22. april marsjerer derfor forskere over hele verden «out of the lab and into the streets» - for retten til å «drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen vi har, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta».

Også i Norge planlegges det markeringer i flere byer. Petter Aaslestad oppfordrer alle medlemmer av Forskerforbundet til å delta i markeringene.

– March for Science er en internasjonal mobilisering som er helt i tråd med Forskerforbundets verdigrunnlag. Det handler om forskningens uavhengighet, om viktigheten av akademisk frihet i et demokratisk samfunn og om solidaritet med forskere på tvers av landegrenser. Jeg håper så mange som mulig ser verdien av å delta, og bidrar til at dette blir en kraftfull markering til støtte for vitenskapen, sier Aaslestad.

March for Science finner sted lørdag 22. april og det planlegges foreløpig markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Ønsker du å bidra til disse markeringene, eller arrangere markeringer i andre byer (eller kanskje en minimarkering på ditt campus?), kan du kontakte arrangøren March for Science Norway.

Forskerforbundet har også tidligere kommentert det økende presset mot akademisk frihet i USA.

www.forskerforbundet.no

Meldinger fra privatpersoner

I will March for Science to show my support for the scientific method and the search for knowledge by method of intellectual honesty in a time when such ideals are challenged.

I believe that the current situation is only the latest wave in an ever present undercurrent of anti-intellectualism and anti-science. I also believe that the best antidote is for scientists of all kinds to actively engage in society as a means to spread the scientific mindset and counter anti-science sentiments. That is why I think it is important for scientist not only to speak up, but to enter the arenas where decisions are made. There is an urgent need for politicians with a background in science, and this will not happen until scientists start running for office. Kristoffer Robin Haug, Nanoteknolog og stortingskandidat

I support March for Science in order to protect the universities, the scientists and their important role in society. The future is about knowing facts.

Heidi Hundåla, IT Consultant

Svein Stølen
Prodekan forskning, professor ved Universitetet i Oslo

We march on the 22nd of April in defense of the role of science and the values it builds on – the defense of science’s responsibility for promoting free critical thinking, understanding and knowledge and the quest for truth as well as for the quest of doubt. We join the March to respond to challenges to truth orientation and rationality in public and political life. By taking to the streets, we commit to scholarship and search for the truth, irrespectively of immediate utility and applicability, political convenience or economic benefit, whether ideas are controversial or unpopular, and whether are they are ‘sellable’ or not.

We will march in defense of academic institutions, scholars and students at risk -- it is their freedom to think, question and share ideas that is at stake. A loss of intellectual freedom – overt or insidious - will damage society’s common knowledge base.

Marching for science is not a call for withdrawal of science and scholars into disciplinary silos or cutthroat competition for academic prestige and funding – in knowledge-based democracies, academic institutions have to be open institutions. Engagement with society is part of universities’ core democratic responsibility.


Hans Petter Graver
Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Institutions of reason and science are increasingly coming under attack, also in our part of the world. The rulers in power of Hungary and Poland have attacked the courts to open for unfettered rule of the majority. Erdogan is transforming Turkey into an authoritarian state. Terrorist attacks are creating demands in Western Europe and the US for more powers of surveillance to security forces and police. In the US, president Trump attacks reason in his flow of messages on twitter, and he has attacked science and academic institutions in his proposed budget. He is closing scientific projects in the administration and prohibiting publicly employed researchers to speak and present results of research that goes against the policy of the administration. His policy towards foreigners threatens the leading position of universities in the US.

A common denominator of all these events is an increasing cleft between the electorate and so-called elites. This is partly a real conflict and increasing elitism and social differences is part of the problematic development. But alongside this skepticism towards the elites runs a populistic strand where the “people” is defined as a unity defined in opposition to anyone who does not agree with or fit into “the people” as defined by political leaders with appeal to the masses. This populistic demagogy includes a disrespect of rationality and truth as the basis for public policy.

Universities and academics are doubly affected by this. By nature of their social position they are included in the elites who are enemies of the “people”. Academic values and science are scorned at and regarded as no more valuable or truthful than political ideologies and opportunistic beliefs. We see this in the attacks on science for example in the debate over climate change. The more science is dethronized in the realm of politics, the more precarious will be the situation of the universities in society. Society is willing to support universities as long as people perceive science and knowledge as important for the development of society. Only under such conditions is it possible for academics to play the role of critics and to talk reason to power.

In light of this I support scientists around the world who mobilize in a world-wide protest in the March for Science on April 22. The March for Science demonstrates our passion for science and sounds a call to support and safeguard the scientific community. These are important issues that motivate me in seeking the office as rector of the University of Oslo. Together with Inger Sandlie and Jan Frich I have addressed these issues during our election campaign. We want to use the position of leaders of our great university to strengthen and defend universities and reason in the current situation. This is why we support the March for Science.

I love science. I love space. I love understanding the universe better. More people should get to experience the thrill of figuring something out, using the scientific method. Our species can annihilate ourselves, or we can solve the problems. Let's solve the problems! I feel that marching gets more people involved.

Pilla Leitne, Ph.D., Retired engineer with Physics doctorate

Det finnes et altfor sterkt fokus på kvantitet over kvalitet i dagens akademia, man blir presset til å publisere så mye som mulig. Noen mener at dette skyldes at universitetene i økende grad blir behandlet som kommersielle selskaper, med ansatte rektorer og næringslivet i flertall på styrene. Hvis man ikke kan bruke tid til å tenke for å utvikle gode og solide argumenter er akademisk frihet egentlig truet. Vi må ha frihet til å tenke lange tanker fordi de store, viktige spørsmålene i vår tid ikke kan løses med overfladiske svar. Jeg vil ha tid til å ha gode akademiske og intellektuelle samtaler med studenter og kolleger, jeg vil at vi skal forme kritiske tenkere ved norske universiteter, jeg vil at studentene skal være mer opptatt av å utforske sine egne svar enn av å vite hvilket spørsmål som kommer på eksamen. Jeg er irritert over at det er blitt en etablert sannhet at kunnskap kun drives av konkurranse. Det finnes ikke noen solid bevis på det, og man vet at samarbeid er nøkkelen i god forskning. Jeg vil ha et universitetssystem der man blir stimulert til å samarbeide med forskere både i sin egen institusjon og over hele verden for å bygge noe større sammen. #DerforGårJeg

Mariel Aguilar-Støen, Førsteamanuensis, SUM-UiO  

Jeg deltar i Marc for Science fordi jeg erfarer at man setter spørsmålstegn til vitenskapens betydning i de politiske prosesser. Forskning og utredningsrapporter blir i høyere grad forstått som hindringer en tid hvor det må handles og ikke tenkes. Fristelsen er gjenkjennelig, men farlig. Beslutninger uten bruk av kunnskaper vil føre til dårlige og kortsiktige løsninger på vår tids store utfordringer innenfor klima, ulikhet og økologi. Vitenskap gjør kanskje politikken tregere, men dog mer demokratisk fordi man bruker tid på å lytte til forskjellige og nyttige kunnskapsområder før man tar den endelige og beste beslutning.

Johannes Hoff, Student  

I march because in my work as a climate change adaptation consultant, I see first hand the suffering caused by decisions based on profit rather than scientific evidence. In Papua New Guinea, for example, where most people are subsistence farmers, rising sea waters are contaminating ground water, destroying harvests, leading to hunger and threatening the survival of entire communities. Sea level rise has already changed much of the country’s coast line, and the incoming sea water is leading to the loss of critical infrastructure such as schools and hospitals like the provincial hospital shown in the picture.

I march for science – and reason – to guide policymaking, for more investments in renewable energy, and for a sustainable future for all.

Claudia Melim-McLeod, Principal Consultant, MMC  

Det bekymrer meg hvor lett det er for politiske og økonomiske maktinnehavere å omgå funn og anbefalinger fra forskning i dag, ikke minst hva angår klima. Samtidig presses uavhengig forskning og uavhengige medier til å følge kommersielle interesser i en tid der vi sårt trenger deres korrektiv.

Jeg deltar i March for Science fordi jeg tror på et samfunn, både nasjonalt og internasjonalt, der politiske avgjørelser støtter seg på forskning fordi folket forventer og krever det. Fordi de vet at noe annet er fullstendig uansvarlig.

Aili Løchen  

Truth. Logic. Facts. Knowledge. These words represent what the human race has spent eons seeking. In modern times, we have implemented the scientific method and our understanding of the world has exploded. But, we sometimes take our pool of knowledge, and the comforts that science has given us, for granted. It is important to remind ourselves how fortunate we are in our lives due to scientific discoveries. This is why I march. I am American and it scares me when I hear that those in power want to dismiss scientific evidence, deter scientists from publishing their results, reduce funding for scientific research and pollute the teaching of the methodology of science by equating facts with faith. This is why I march. I am trained as a molecular biologist and spent almost 20 years working in research labs, so I have have had the experience of fighting for getting research funded by governmental and other institutions. It is always a battle to ensure that we are making forward progress in our search for facts, and policy makers often impinge upon this quest. Those who decide how much money their government can spend towards research also should be reminded of how science has touched and improved their lives. This is why I march. Now that I am no longer a working scientist, I appreciate how important it is to instill an appreciation for science in our children, in my children. They are the future of science. This is why I march. I would love for the March for Science Norway´s voice to reach people of all ages and all endeavors, as this movement is about everyone who realizes the import of science is in all our lives and that there is a continued need to support scientists in Norway and around the world. This is why I march. Science is real.

Sandi Salus  

I support MfSN because the world needs Science more than ever: health, energy and climate are the three biggest challenges humanity is facing, and political decisions shall be made taking factual knowledge and scientific progress in mind, regardless of party orientations.

Luca Frediani 


If we want to figure out what to do, we need to know what's going on.

Sarah Lasselle, Engineer

Kombinasjonen av en eskalerende global oppvarming og Donald Trumps «alternative fakta» bør gjøre noe med oss medieforskere. Når Det hvite hus legger ned sine infosider om klimaendringer bør medieforskere sammen med naturvitere og alle andre forsvare vitenskapens integritet.

Andreas Ytterstad, Førsteamanuensis institutt for journalistikk og mediefag

I will march because the laws of nature do not obey human ideals. The people are paying scientists to tell them how the world is—not how they wish it was.

And since it seems quite likely that nature will keep doing its thing (causing earthquakes, evolving diseases, breeding more humans, dropping comets etc.) it is probably worth continuing to pay scientists so society can know about these things and can react to them. If scientists cannot ask questions about the natural world because they fear reprisals, or cannot give evidence-based answers to the public because of censorship, they cannot do their job and the people get a bad deal.

I am a person. I don’t like getting ripped off.

Adele Williamson University of Tromsø, Researcher in biochemistry

I march for the voice that science gives to the people and organisms that are not able to, or don't have the power to, represent themselves. Without science, society becomes limited in it's ability to understand and relate to the world around us. The suffocation of autonomous science is a path to ignorance and hate. And when I think of the society I want to live in, I think of the free expression and support of science and knowledge as a pathway to liberation, freedom, understanding and progress. In this society, science becomes essential and important to the quality of life of all living organisms. This is why I march for science.

Daniel Weiss  NTNU PhD Candidate, Public Health, Sociology and Political Science

I march to remind people how important it is that science is free and is not suppressed, modulated, or muted. Today we know that smoking causes cancer, but for a long time the tobacco industry managed to suppress this knowledge. Our society is dependent on independent science, which can freely report its findings. When we see that politicians and whole governments try to suppress science and scientists, then each and every one of us needs to get up and protest.

Kathrin H. Hopmann  (Tromsø) Researcher in Chemistry at UiT

I march to ensure everyone can through their natural curiosity discover the wonders of the universe. I march to keep wonder alive!

Erika Palmer  (Inderøy, Nor-Trøndelag) Stipendiat, University of Bergen

I am marching because I believe that the acquisition of knowledge through scientific research, its critical discussion and open communication as well as free access to knowledge are part of the backbone of our society. Current political developments are especially threatening to the global exchange of knowledge and scientific community. But evidence-based facts shape everyone’s daily life, not just that of the scientist. Just like free speech is worth fighting for, even if you’re not a journalist, scientific research and facts, I believe, are worth fighting for, even if you’re not a scientist. This is why I march.

Stefanie Brendecke (Oslo) lege og forsker, Oslo Universitetssykehus

I've seen the official support and funding for science and science education decrease in my lifetime. Simultaneously, the world in which we live has become vastly more complex. If we are not able to deal rationally with that complexity, we not only hand power to those who would take advantage of our ignorance, we become passive observers, no longer motivated by the spirit of exploration and urge to understand ourselves and the world around us. With the threats, challenges, and opportunities we face today, we simply can't afford that kind of passivity; we need what science has to offer more than ever.

Denna Hintze  (Kolbu, Oppland) Forfatter og redaktør